بررسی نقش شهرهای کوچک در تعادل بخشی جمعیت استان کرمانشاه (مطالعه موردی: شهر سرپل ذهاب)

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

2 استاد تمام گروه برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

چکیده

عدم تعادل در سلسله مراتب شهری در جهان  به  ویژه  درکشورهای  درحال  توسعه معضلاتی  را به  وجودآورده است، چنین حالتی با شدت و ضعف، ولی به  طورغالب در بیشتر مناطق ایران  دیده می­شود. به دلیل وجود پدیده نخست شهری در استان کرمانشاه این امر باعث شده که بیش از نیمی از جمعیت استان در شهر نخست متمرکز شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش تحقیقی -  کاربردی می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل رتبه – اندازه، قانون رتبه – اندازه تعدیل یافته، منحنی لورنز، متوسط رشد سالانه، ضریب جینی و مدل ضریب آنتروپی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که شهر سرپل ذهاب در طول چند دوره سرشماری از سال 1370 تا سال 1395 جزء شهرهای متوسط محسوب  می­شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به علت وجود نخست شهرکرمانشاه، سلسله مراتب شهری استان از قانون رتبه اندازه تبعیت نکرده و ناهمخوانی وعدم تعادل در سلسله مراتب شهری استان مشخص بوده است. بررسی روند تغییرات شهر و جمعیت شهری در طول پنج دوره سرشماری از سال  1370 تا 1395 در استان کرمانشاه و تجزیه و تحلیل آن­ها نشان می­دهد که رشد شهرنشینی، به تدریج شدت گرفته و نسبت جمعیت شهری به جمعیت روستایی افزایش یافته است، بررسی سلسله مراتب شهری در استان نشان می­دهد که در این استان نیز به مانند بیشتر استان­های کشور دارای شبکه شهری ناهمگون و نامتعادلی بوده است. شهر مورد مطالعه در این پژوهش شهر سرپل ذهاب بوده است که با نگاهی به تحولات جمعیتی و کالبدی اینگونه شهرها جهت رسیدن به سلسله مراتب شهری و فضایی بهینه، رعایت عدالت در توزیع امکانات و خدمات و همچنین ایجاد فرصت­های یکسان برای شهرهای کوچک و متوسط استان از جمله شهر سرپل ذهاب ضرورت دارد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Small towns in Balancing Population in Kermanshah Province (Case study: sarpol-e Zahab City)

نویسندگان [English]

  • zahra Azizi 1
  • Majid Shams 2
1 Ph.D. student, Department of urban planning, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran
2 Professor, Department of urban planning, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran.
چکیده [English]

Abstract:
The imbalance in the world's urban hierarchies has created problems, especially in developing countries, such a situation that is intensity and weak, but is most commonly seen in most parts of Iran. Because of existence of the first urban phenomenon in Kermanshah, this fact has caused that more than half of the population to be concentrated in the first city. The method used in this research is applied research. Rank-size model, rank-size-adjusted law model, Lorenz curve, mean annual growth, Gini coefficient and entropy coefficient model were used for data analysis. The results show that during the census period from 1991 to 2016, the city of sarpol-e Zahab is one of the medium-sized cities and the results revealed that due to the first presence of Kermanshah city, the urban hierarchy has not complied with the law of size and the inconsistency and lack of equilibrium in the urban hierarchy of the province has been determined. Studying the trends of urban changes and urban population during the five censuses from 1991 to 2016 in Kermanshah province and analyzing them shows that urban growth has gradually intensified and the ratio of urban to rural population has increased, Survey of urban hierarchy in the province shows that in this province as in most of the provinces in the country has a heterogeneous and unbalanced urban network. The case study in this research was sarpol-e Zahab which, looking at the demographic and physical developments of these cities to achieve the optimal urban and spatial hierarchy, to ensure equity in the distribution of facilities and services as well as to create equal opportunities for small and medium-sized cities of the province, including the city of sarpol-e Zahab, is needed.
Keywords: Small towns, Lorenz Curve, Gini Coefficient, Kermanshah Province, sarpol-e Zahab City.
Extended abstract
Introduction:
The existence of a regular urban hierarchy distributes goods and services to the whole community and a balanced distribution of facilities and services to all parts of a region. With regards to the increasing trend of rural migration and increasing of citis populations, studying the pattern of spatial distribution of population in the urban system of each region is an inevitable necessity.  By examining the five censuses (1991-2016) in Kermanshah province, sarpol-e Zahab is home to about 50% of the population in Kermanshah. Increasing and concentration of the more population in Kermanshah and, consequently, the first urban phenomenon provides numerous problems. Therefore, it is necessary to examine the hierarchy and urban developments of the province.  One of the most important reasons for attention to small towns is the emergence of metropolises, which has created decentralization, causing imbalances and resulting in problems and anomalies.
This research analyzed the urban hierarchy of Kermanshah province with using quantitative models and statistical methods such as rank-size law, adjusted size rank model, Lorenz curve, Gini coefficient and entropy coefficient in sarpol-e Zahab urban network during several census periods. Given the characteristics of Kermanshah province, planning to militarize the hierarchy of settlements and especially small towns can bring regional balance. The spatial imbalances between foci, surfaces, zones, and functional subregions are already in evidence. The most effective way to balance the province's urban system seems to be to prevent the monopoly process from continuing to become the province's first city.  Decentralization policies and limiting economic, social and cultural potentials are policies that are effective in creating a balanced urban network.
 Methodology:
 The purpose of this research is an applied research that analyzes and evaluates the structure of urban hierarchy in Kermanshah (about sarpol-e Zahabcity). The method of data collection is library and documentary using several censuses of the General Population and Housing Organization (1991-2016), comprehensive plan, internet resources, tables, charts, and computer applications such as GIS and Excel have been used. This study classifies the urban population data of the province and using quantitative models and statistical methods such as rank-size law, modified size rank model, Lorenz curve, Gini coefficient and entropy coefficient are analyzed.
 Results:
One of the most important features of the urbanization system in Kermanshah province is the large cities growth and population density. Surveys show that only the metropolis of the province (Kermanshah) is out of order of the urban system and retains its superiority as the premier or prime city, if we consider the distribution of the cities according to population categories and different urban groups (metropolis, big cities, medium-sized cities, and small cities) can be likened to a pyramid, with many small towns at the base of the pyramid, gradually decreasing their number in the upper classes until in the pyramid remains only one city, which is the prime city.
 Studying the trends of city and urban population changes during the seven census periods from 1991 to 2016 in Kermanshah province and analyzing them and the findings of the study show that urban growth is gradually intensifying and the ratio of urban population to the rural population has increased, the results of the urban hierarchy survey show that the province, like most provinces in the country, has a heterogeneous and unbalanced urban network. This requires presenting policies and strategies to achieve the desired urban hierarchy. The case study in this study is sarpol-e Zahab city which survey of statistical periods shows that during different decades the population of sarpol-e Zahab city is increasing.  It has reached the fifth most populous city in the province. This means that if sarpol-e Zahabis given the facilities and resources, it can be economically and economically attractive to the population and many migrations are prevented to the center of the province 
 Conclusion:
According to the studies, the highest population growth was in the period from 1991 to 2016 and the lowest growth was in the period 2006 to 2011.  The results obtained from entropy coefficient decreased from 1991 to 2016, indicating an imbalance in the distribution of urban population in the cities of Kermanshah province.  According to the distribution and classification of United Nations, sarpol-e Zahab in considering the tables of 2016 was ranked 5th in the list of middle cities and was the fifth city in Kermanshah province which there is a shortage of population according to the adjusted rank-size model of its population and comparison with the population of sarpol-e Zahab.  The main causes of instability in the urban hierarchy include lack of adequate government resources and budgets, lack of proper policy making, inequality in distribution of income and assets, rural structure of the city and rural population density, lack of health facilities, problems in the urban infrastructures (sewage, water and electricity, etc.), social problems, and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small towns
  • Lorenz Curve
  • Gini Coefficient
  • Kermanshah Province
  • sarpol-e Zahab City
. Behsa, A. Saeideh zarabadi, Z.S.(2018):  Evaluating the function of small towns in regional development by using network analysis method (case study: khormoj town, bushehr province). Geography and Environmental Studies. Volume 7, Issue 25.pp 101-113.
2. Davoudpour, Z. (2006): Tehran Metropolitan and Squatter Settlements, Tehran, Architecture and Urbanism Study Center Publisher.
3. davis,j and v.Henderson(2003): evidenc on the political economy of the urbanization process;jornal of urban economics, vol,no l, pp 98-125.
4. Department of Housing and Urban Development. (1996): Deputy of Housing. Tehran.
5. Dover, Kohl, partners (2003): getting smart growth: 100 more policies for implementation, smart growth network.
6. Farid, Y. (2012):  Geography and Urban Studies. Tabriz. Publishers of Tabriz University. pp 481.
7. Ghasemi, F. Rezaei M.R., Sotudeh, H. (2013): City analytical hierarchical in fars province during 1966 – 2011.  Journal Of Research and Urban Planning.
8. Goodall,Brian.(1987):The penguin dictionaryof human geography ;London,penguin,11.
9. Hatami, D. Rahimi, V. mousavipour. M.(2018): An Analysis of the Role of Middle Cities in Balancing the Urban Network, Case Study: Iranshahr City. Journals of Urban Development studies. volume 1. No 3. pp 49.
10. Hekmatniya, H. Mousavi, M.N. (2006): Model application in geography with emphasis on urban and regional planning. Modern Science Publications. Yazd. pp 189 – 200.
11. Kaya, H. S. and V. DÖKMECİ. (2017): ITU A|Z . ol 14 No 2. 131-141.
12. Kuper, A. and Kuper, J. , eds (1996): The Social Science Encyclopedia. 2nd edition. London: Routledge.
13. Latifi, S. Malekshahi, GH.R. Najafi, M. (2016): Investigating the role of new-founded and small ruurban in urban system equilibrium (A case study of Khoshroudpay, Babol). Geographical  planning Space Quarterly Journal. Journal of Golestan University. Volume 6, Issue 21. pp 103.
14. Lotfi, S. Babakhanzadeh, E. (2012): An Investigation of urban hierarchy and primacy in Iran (A case study of Kermanshah province). Journal of Spatial planning. Volume 2. Issue 3. pp 51 – 74.
15.  Marsoosi, N. Gholami, M, Rastegar, M. Small towns and urban land use system(case study :lamerd city ). pp 67 – 81.
16. Masika.R. and Haan,A.and Baden.s. (1997): urbanisation and urban poverty:Agenda .Analysis.
17. Naghizadeh,M. (2008): Islamic city and Architecture. Tehran:Mani Press.
18. Nazarian, A. (1994): The analysis of city hierarchies. Geographical Research Quarterly Journal. Volume 6.
19. Nozzi, Dom, Merits and principles of New urbanism, http://user.gru.net/domz/merits.htm, 2005.
20. Parker, Terry. (1994): The land use- air qualityblinkage: How land use and transportation affect air quality Sacramento: California Air Resources Board.
21. Peyvand, Ali. and Ma soumeh Hafez Reza Zadeh. and Mortaza Esmaeel Nejad. (2014): International Journal of current Research and Academic Review, volume 2, number 6, 171-181.  
22. Pumain.Denise. (2003): Scaling Laws and Urban System. Available  at: www.santafe. edu(july 2008).
23. Rahnama ,M.R. Abbaszadeh, GH.R. (2006): A comparative study and analyzing compactness / sprawl ratio in the metropolitan cities of mashah and Sydney. Journal of geography and regional developmentNumber 6; pp 110.
24. Rondinelli.dennisA. (1983): Secondary cities in Developing Countries :for Diffusing urbdnization policies, sage.
25. Sadr mousavi ,M.S. Talebzadeh, M.H. (2009): An analysis of changes in urban hierarchy in the west Azerbaijan province (1335-1385). Geography: Geographic Space. Volume 9. Number 27. pp133 To 160.
 
26. Salimifar, M.(2003): A Study of the Trend of Changes in Industrial and Regional Development Levels in Iran during the Period of 1976 to 1996. Journal of Economic Research(tahghighat–e– Eghtesadi), University of Tehran. No 61. pp 90.
27. Sayyafzadeh, A.R. Mireh, M. Nodeh Farahani, M. (2012): A study on the changes of urban system pattern in markazi province. Journal of geography and environmental sustainability. Volume 2 , Number 4. pp 17 To 38.
28. Sarvar ,H .Lalepour, M.(2007): An Overview of the Role of Small and Medium-sized Cities in Regional Development. Urban Management Reference. No 74. pp 1 – 6.
29. Shams, M. Sheikh Azami, A. (2012): Town and Village in the Spatial Planning Case Study of Iran. 5th International Congress of The Islamic World Geographers. pp 1 – 3.
30. Sharif Kazemi, Z. Mousavi, M. (2019): The Role of Small Cities in Bringing Balance to Regional Sustainable Development and Changes in the Urban System (Case Study: Alborz Province from 1986 to 2016). Town And Country planning. Volume 11. Issue 1. pp 79.
31. Shiye, E., (2007): Introduce in Urban Planning,Tehran, Elm-o-Sanat Univesity Publisher.
32. Shokoee, H., (2007): New Approach in Urban Geoghraphic, Tehran, Samt Publisher.
33. Soltani, M. (2011): The role of small towns in regional development. Case Study of Gonabad City. Thesis of Master of Geography and Urban Planning. Zahedan. University of Sistan and Baluchestan.
 
 
34. Statistical Center of Iran. (2016): Detailed Results of the General Census of Population and Housing of Iran Statistics Center. pp 18.
35. Satterthwaite, david & Tacoli Cecilia. (2003): the urban part of rural development:the role of small and intermediate urban canters in regional development and poverty reduction.
36. Tabuchi, Takatoshi &Francois Thisse. jacqes. (20006): the Indeterminacy of Equilibrium City Formation under Monopolistic Compettition and Increasing Returns. journal of Economic Theory, forthcoming.
37. Taghvaei, M. (2001): Application of Rank Model - Size and Evaluation and Balancing of Urban Network System in Iran. Journal of Faculty of Literature and Humanties University of Isfahan. No 22, 23.
38.  Taghvaei, M and Goudarzi, M. (2011):  Investigating and Analyzing City Net in Bushehr Province. Journal of Geography and Regional Development. No 13. 113 – 114.
39. United Nation (2004): World Urbanization Prospects: nThe 2003 revision. Department of Economicnand Social Affairs. New York: United Nations. 10.
41. Yazdani, M.H. Mijres, O. (2006): From the urban hierarchy to the urban network. Analysis of Geographical Research on the Nature of Intercity Relations. Volume 21.
42.  Zangi Abadi, A. Analysis and the organizer of more robust structures In the upper reaches of the river. Thesis of PHD. University Esfahan.
43. Zanjani, H. (1993): Population and housing. Population and Development Papers. Publications of Iran Center for Urban Studies and Architecture. Tehran. Pp 103 – 114.
44- Zebardast, E.(2007): Examination of changes in urban primacy in iran. Journal of HONAR-HA-YE-ZIBA. Number 29. Pp 29 – 37.