بررسی علل تغییر کاربری اراضی در طرح‌های تفصیلی شهری و تأثیر آن بر خدمات شهری مطالعه موردی شهر مرودشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

ناکارآمدی طرح‌های توسعه شهری از جمله طرح‌های تفصیلی شهرها با واقعیت‌های موجود در جامعه در قالب پدیده‌های اجتماعی در شهرها بروز می‌کند. یکی از این معضلات تغییرات کاربری اراضی شهرهاست که برخلاف ضوابط و مقررات طرح‌های تفصیلی به صورت قانونی و غیرقانونی در شهرها شکل گرفته است. حاصل این تغییرات به وجود آمدن عدم تعادل در خدمات شهری و نزول مستمر کیفیت محیط شهرهاست. در این تحقیق سعی شده است که از طریق بررسی‌های کتابخانه‌ای، توزیع پرسشنامه بین جامعه هدف، موارد تغییرات صورت گرفته در کاربری‌های مصوب شهر مرودشت در فاصله سال‌های 1385- 1375 و علل آنها با استفاده از نرم افزارهای ARC GIS , AUTO CAD وspss مشخص گردد. در بررسی علل تغییر کاربری اراضی شهرها بیشترین سهم متعلق به عوامل اقتصادی و قانونی است که به موضوع عدم وجود منابع پایدار درآمدی در شهرداری‌ها و فقدان عوامل قوی ضمانت اجرایی در قوانین و مقررات شهرسازی مرتبط است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The causes of land use change and its impact on municipal services in urban detailed plans, Case Study Marvdasht

نویسندگان [English]

  • M.R. Rezaei
  • E. Rahimi
چکیده [English]

Inefficiency of city development plans specially detailed plans with existing facts in community reveals in social phenomena's form. One of these complicates is urban service land sue changes that had shaped in cities against standards and regulations in legal and illegal shapes. Results of these change is to created difference in urban services and constantly decrease of urban environmental quality. In these research has tired via library survey, questionnaire distribution between goal society , specify the created changes in approval lean use in Marvdasht city between 1375-1380 with use the Auto cad and Arc GIS soft wares. In examination causes of cities land use change, most portion belong to economical and legal factors, that it's related to nonexistence of income sustainable resources in municipalities and lake of strong guaranty performance in urban standard and regulations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land use change
  • Urban services
  • Municipality income
  • standards and regulations