دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، پاییز 1400 

مقاله پژوهشی

8. ارائه مدل ساختاری تفسیری از شاخص‌های تحقق‌پذیری شهر خلاق (مطالعه موردی: منطقه 3 شهر یزد)

صفحه 94-110

10.30495/jupm.2021.4060

سعیده مویدفر؛ محمدرضا بابایی ندوشن؛ محمد زارعی محمودآبادی


مقاله برگرفته از پایان نامه

13. بررسی عوامل مؤثر برمهاجرت معکوس از شهر به روستا( نمونه موردی : شهرستان سرپل ذهاب)

صفحه 183-195

10.30495/jupm.2021.29009.3993

معارف الفتی؛ منصور حقیقتیان؛ سید ناصر حجازی