دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، زمستان 1400 

مقاله برگرفته از پایان نامه

4. سطح بندی خیابان ها در فضای شهری با رویکرد ارتقاء پیاده مداری ، مورد پژوهی: شهر سنندج

صفحه 57-76

10.30495/jupm.2022.4150

صبا جهانگیر؛ حمیدرضا صارمی؛ حسین کلانتری خلیل اباد


مقاله برگرفته از پایان نامه

10. ارزیابی توسعه بازاریابی گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر سنندج)

صفحه 167-186

10.30495/jupm.2022.4027

حمید اسکندری؛ بختیار عزت پناه؛ کریم حسین زاده دلیر


مقاله برگرفته از پایان نامه

12. تحلیل ساختاری-کارکردی مورفولوژی شهری تحت تاثیر رانت حاصل از اقتصاد نفتی (مطالعه موردی: شهر زنجان)

صفحه 203-218

10.30495/jupm.2022.4129

محمدحسین جعفری پابندی؛ رسول درسخوان؛ میرسعید موسوی


مقاله برگرفته از پایان نامه

17. ارزیابی میزان تحقق چشم‌انداز و اهداف برنامه 5 ساله راهبردی عملیاتی شهر شیراز (سال‌های 1397-1392)

صفحه 287-304

10.30495/jupm.2022.27014.3748

غلامحسین رهبرنیا؛ نوید سعیدی رضوانی؛ فریبرز دولت آبادی