عدم پذیرش مقالات غیرمعتبر و مدل های قدیمی

بر اساس تصمیم هیأت تحریریه و مدیرت فصلنامه دفتر مجله از بررسی و پذیرش کلیه مقاله هایی که به صورت علمی- مروری و عدم تناسب با موضوع و محتوای برنامه ریزی شهری تدوین شده است، معذور است.

نویسندگان محترم دقت نمایند قبل از ارسال مقاله نسبت به موضوعیت، به روز بودن و تکراری نبودن  مقاله اطمینان حاصل نمایند.  موضوعات مرتبط با مکانیابی در اولویت فصلنامه نمی باشد همچنین مقالات مبتنی بر تکنیک­ های SWOT-AHP-TOPSIS-ANP در اولویت بررسی مجله نمی باشد.