بررسی عوامل اجتماعی– فرهنگی موثر بر فرایند توسعه پایدار در شهرهای صنعتی مورد : شهر عسلویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحدبوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

         شهر و شهرنشینی روند اجتماعی برجسته‌ای است که بیشتر موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان با محیط و با انسان های دیگر شده است. این کانون سکونتگاهی در گذر زمان با توجه به متقضیات محیطی و شرایط اجتماعی- اقتصادی حاکم رشد، گسترش و توسعه یافته است. انچه که در دهه فعلی حائز اهمیت است، بحث پایداری در ابعاد مختلف کیفیت زندگی شهروندان در شهرهای مختلف می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی– فرهنگی موثر بر روند توسعه پایدار در شهر عسلویه صورت گرفته است. این پژوهش؛ نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی و همبستگی بوده است و جامعه آماری آن را کلیه شهروندان بالای 18 سال ساکن عسلویه تشکیل داده اند. تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان انتخاب شده است که در نهایت از تعداد 397 پرسشنامه صحیح، برای تحلیل نهایی استفاده شد و روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی بود. ابزار اندازه گیری در این پژوهش نیز پرسشنامه بود. و با کمک نرم افزار Spss داده های به دست آمده تجزیه و تحلیل شده است. نتایج بدست امده نشان می دهد در شهر مورد مطالعه متغیرهای مستقل همچون استفاده از رسانه های جمعی دارای ضرایب (215/5T=)، استفاده از کتاب و مجله (29/6T=)، تخصص و مهارت (07/3T=)، حکمرانی خوب (65/6T=)، رفتارهای زیست محیط (44/4T=)، تمایل به مشارکت (56/4T=)،حقوق شهروندی (02/9T=) و اوقات فراغت (74/4T=) بوده اند. بنابراین تغیرات درونی متغیر توسعه پایدار شهری را پیش بینی کرده اند و بیشترین نقش را عوامل اقتصادی بر عهده داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Socio-Cultural Factors Affecting Post-Urban Development in Asaloyeh

نویسندگان [English]

 • maryam masomi 1
 • gholamreza jafarinia 2
 • habib pasalar 3
1 PhD Student of Sociology, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

         City and urbanization is a prominent social process that has largely transformed human interaction with the environment and with other human beings. Over time, this residential center has grown, expanded and expanded due to the prevailing environmental demands and socio-economic conditions. What is important in the current decade is the issue of sustainability in different dimensions of the quality of life of citizens in different cities. The present study aims to investigate the socio-cultural factors affecting the process of sustainable development in the city of Asaluyeh. this research; The type of research has been descriptive-analytical and cross-sectional and correlational, and the statistical population is all citizens over 18 years of age living in Assaluyeh. The number of samples was selected based on Morgan's table, and finally 397 correct questionnaires were used for the final analysis and the sampling method was random. The measurement tool in this study was also a questionnaire. And with the help of Spss software, the obtained data have been analyzed. The results show that in the city under study, independent variables such as the use of mass media with coefficients (5 = 215 = 215), the use of books and magazines (6/29/29), expertise and skills (3/7/07), governance Well (6/65/65), environmental behaviors (4/44 = 44), willingness to participate (4/6/56), citizenship rights (9/02/09) and leisure time (4/4/74 =). Thus, internal changes have predicted a variable of sustainable urban development, with economic factors playing the most important role.
Extended abstract:     
Introduction:

        Understanding the concept of sustainable urban development (in particular) and understanding the role of urban planning in relation to it requires attention to the principles and pillars of sustainable development (in general). In recent years, the issue of sustainable urban development has been considered as an important scientific topic in all societies and has occupied a large part of urban development literature. In this regard, various aspects of sustainable urban development have been studied, analyzed, analyzed and evaluated from different angles, and solutions have been considered in the form of different perspectives. Sustainable urban development and quantitative measurement and spatial representation are important issues in urban planning. Now, more than two decades have passed since the beginning of the South Pars development project in the region and the city of Asaluyeh. Therefore, it can be evaluated from different angles. This project was created with the strategy of creating a national industrial growth pole due to the relative advantage of the existence of abundant natural gas and due to its special geographical location. Usually, the goal of creating a growth hub is to first focus capital and energy on a post-development center to spread the effects of this development to neighboring areas. . The entry of industry into this region has had different consequences that can be recognized in different dimensions. The industry, along with its accessories, has not had any social background in which it has grown, and secondly, little effort has been made to link the new life to the traditional perspective by focusing on local and regional development. . In fact, the great defeat of industry in the Assaluyeh region is sustainable development, which has been at the forefront of development for nearly two decades. Most countries in the world consider themselves obliged to create it. We move quickly and in the opposite direction. The general and basic goal of this study is to investigate the socio-cultural factors affecting the sustainable development of the city in Assaluyeh.
Methodology:
From the point of view of purpose, the present research is of an applied type and is a descriptive research of the survey type and within the framework of theoretical principles. The survey method was used to collect information and a questionnaire was used to collect the necessary data. The statistical population is the number of people living in Assaluyeh, which according to the 1397 population and housing census is 15357 people. The sample size is 397 according to the calculations. The sampling method is simple random. In this study, Cronbach's alpha coefficient was used to estimate the reliability of the research instrument.
research findings:
Results and discussion:
The regression equation is related to the variable estimation analysis of the rate of environmental behaviors to predict the sustainable urban development variable. The results show that in this equation, the value of T for this variable is equal to (T = 44.44) and the significance coefficient is (Sig.T = 0.000). The determination coefficient was = 0.25. This variable was able to explain the value of 0.06 of the internal changes of the sustainable urban development variable. The regression equation is related to the analysis of the independent variable estimation of the tendency to participate to predict the variable of sustainable urban development. The results show that in this equation, the value of T for this variable is equal to (T = 4.56) and the significance coefficient (Sig = 0.000). The determination coefficient was = 0.25. This variable was able to explain the value of 0.06 of the internal changes of the sustainable urban development variable. The regression equation is related to the analysis of the estimated variable of leisure time to predict the variable of sustainable urban development. The results show that in this equation, the value of T for this variable is equal (T = 4.74) and the significance coefficient is (Sig = 0.000). The coefficient of determination was = 0.28. This variable was able to explain the value of 0.88 of the internal changes of the sustainable urban development variable.         
The last regression equation is related to the multiple analysis of independent variables to predict the sustainable development variable of the city. The results show that the three variables in this equation were good governance, social participation and citizenship rights. The T-test shows that the beta coefficient is significant for these three variables. The first variable entered in this regression equation is good governance. The results show that there is a high correlation between this variable and sustainable urban development, so that the value of T for this variable is (T = 2.92) and the significance factor (Sig = 0.000). In the second stage, the amount of social participation entered into the equation, the value of T for this variable is equal (T = 23.23) and the significance coefficient (Sig.T = 0.000). In the third step, with the entry of the third variable, ie citizenship rights, the value of T is equal to (T = 2.03) and the significance coefficient is (Sig = 0.000). At this stage, the coefficient of determination was = 0.36. Together, these three variables were able to explain 0.36 of the internal variables of the dependent variable.
Conclusion:
        Unlike oil-rich cities in other parts of the country, where cities in oil-rich areas have been born by exploring and exploiting their resources and have begun the process of growth and development, the southern cities of Bushehr province are due to the diversity of sea-related functions. They do not have a one-dimensional economy and have started their development before the establishment of the Rand oil industry. The aim of this study was to investigate the socio-cultural factors affecting the process of sustainable development in Asaluyeh city of Hormozgan province. The study showed that the city is in a good condition in terms of infrastructure services, facilities and living facilities, and due to the arrival of huge industrial investments in this area, civil infrastructure and livelihood facilities have entered the city as far as the affairs are concerned. They had a relative satisfaction. It is also far from sustainable development and its indicators in terms of governance and citizenship rights. What has most affected the lives of citizens in the meantime is economic growth and the relative improvement of citizens' incomes. The summary of the results shows that in the city under study, independent variables such as the use of mass media with coefficients (5 = 215 = 215), the use of books and magazines (6/29/29), expertise and skills (3/07/07), Good governance (6/6/65), environmental behaviors (4/4/44), willingness to participate (4/6/56), citizenship rights (9/02/09) and leisure time (4/7/74). Thus, internal changes have predicted a variable of sustainable urban development, with economic factors playing the most important role.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable Development
 • Environmental
 • Citizenship
 • Media
 • Assaluyeh
 1. Azizi, Mohammad Mehdi (2001), Sustainable Urban Development, Sefeh Magazine, No. 33, Shahid Beheshti University, Tehran.      
 2. Asgari, Ali (1999), Designing a comprehensive system for managing the country's urban complexes, Urban and Rural Research Institute, first stage.
 3. Ali Akbari, Ismail and Amini, Mehdi (2010) Quality of urban life in Iran (1365-1385) Journal of Social Welfare Research, Vol. 10, No. 36(in persian)
 4. Akrami, Gholamreza (2004), Design and Reconstruction of Bam Villages with a Look at Sustainable Development, Proceedings of the Specialized Workshop on Compiling the Bam Sustainable Development Charter, Ministry of Housing and Urban Development, Tehran, Essay Publishing.          
 5. Barzegar, Sadegh, Sheikh Azami, Ali and Reza Yazerloo (1397): Analysis and study of the pattern of urban hierarchy in Mazandaran province, Regional Planning Quarterly, Vol. 8, No. 30, Marvdasht, p. 88 - 7.
 6. Baiardi, D., and C. Morana, (2017): Financial development and income distribution inequality in the euro area. Economic Modelling, in press.
 7. Barr, S. (2007). Factors Influencing Environment Attitudes and Behaviors: A U.K.Case Study of Household Waste Management. Journal of Environment and Behavior.Vol.39.No.4.
 8. Barrow,C.J,(1995), sustainable development:concept,value and practice,twpr.
 9. Cowen, M.P. (1996), doctorines of development,routlede.
 10. Chan, K.W.(1999). Mass Media and Environmental Knowledge of Secondary School Student in Hong Kong. The environmentalist 19,205-220
 11. Eslami, Gholamreza (2002), Facing Problems and Endogenous Development, Safa Magazine, No. 34, Shahid Beheshti University, Tehran.    
 12. Izadi, Maliha and Mahshid Gorji (1398): An Analysis of the Situation of Green Space with the Approach of Sustainable Urban Development Case Study: Isfahan Region, Sustainable City Quarterly, Volume 2, Number 1, 15-27. 
 13. Pag, Surik (2004), Sustainable Cities in Developing Countries, Translated by Muharram Nejad, Nasser, Haddad Tehrani Tehran, Urban Studies and Architecture Studies and Research Center Publications.
 14. Taghvaei, Massoud, Rasoul Babansab and Chamran Mousavi (2009), An Analysis of Measuring Factors Affecting Citizens' Participation in Urban Management, Journal of Urban and Regional Studies and Research, Volume 1, Number 2, pp. 54-33.
 15. Tavakoli Nia, Jamileh, Frank Saeedi Fard, Nobakht Sobhani (2016): Assessment and ranking of effective indicators in neighborhood divisions (Case: Darkeh and Qeytariyeh neighborhoods of Tehran metropolitan area one), Journal of Urban Research and Planning, Year 7, No. 26 , Fall 2016, Marvdasht, 20-1.      
 16. Khoshfar, Gholamreza (2003) The study of people's participation in creating, maintaining and expanding social security. Social Security Conference Proceedings. NAJA Social Deputy. Pp. 295-275.     
 17. Rafipour, Saeed, Hashem Dadashpour, Ali Akbar Taghvaei (2016): Causal Factors and Valuable Center for Alternative Futures and Preferred / Favorable Future of a Sustainable City Based on Environmental Ethics, Quarterly Journal of Urban Research and Planning, Volume 7, Number 27, Marvdasht, pp. 20-1.
 18. Rezaei, Mohammad Reza (1397): Measuring the Impact of Administrative Bureaucracy on the Process of Good Urban Governance Case Study: Shiraz Metropolitan, Journal of Urban Research and Planning, Vol. 9, No. 32, Marvdasht, pp. 40-31.
 19. Zangiabadi, Ali and Hamidreza Rakhshani Nasab (2009): Statistical-Spatial Analysis of Urban Green Space Development Indicators Case Study: Areas of Isfahan, Environmental Journal, Vol. 35, No. 49, Tehran, pp. 116-105.    
 20. Sepahvand, Reza and Mohsen Arefnejad (2013): "Prioritization of Sustainable Urban Development Indicators with the Analysis and Analysis of Group Hierarchical Approach (Case Study in Isfahan)", Quarterly Journal of Urban Planning Studies, Volume 1, Number 1, pp. 59-43.          
 21. Salehifard, Mohammad (2004): "Evaluation of the role and position of sustainable urban development in the urban structure of Iran", Journal of Economic and Political Information, No. 199-200, Tehran.  
 22. Ghaedi, Mohammad Reza (1398): Assessing Political Participation and Identifying Its Determinants in Urban Societies (Case Study: Lamerd City, Fars Province), Regional Scientific Programming Quarterly, Volume 9, Consecutive Issue 36, Marvdasht, 118-107.       
 23. Elephant, McNaughton (2008). Trust, Risk and the Environment, Proceedings of Trust and Social Capital, translated by Mohammad Taghi Delforuzeh, first edition. Tehran: Publication of the Research Institute for Cultural and Social Studies.     
 24. Sarrafi, Mozaffar (2000), Sustainable Development and Responsibility of Urban Planners, Architecture and Urban Planning Monthly, No. 35.         
 25. Mouldan, Badrij, Bilarz, Suzan (2002), Indicators of Sustainable Development, translated by Neshat Haddad Tehrani and others, Tehran, Environmental Protection Organization Publications.         
 26. Meshkini, Abolfazl; Borhani, Kazem and Reza Shabanzadeh Namini (2013): "Spatial Analysis of Urban Social Sustainability Measurement (Case Study: 22 Districts of Tehran)", Geography (International Quarterly Journal of the Iranian Geographical Association), New Volume, Year 11, Issue 39, Winter 2013 , Pp. 186-211.    
 27. Nikpour, Amer; Alizadeh, Hadi and Mahnaz Hosseini Siah Goli (2015): "Statistical Analysis of Dimensions of Sustainable Urban Development in Urmia", Geographical Research and Urban Planning, Volume 3, Number 1, Spring 2015, pp. 19-31.
 1. Brehany, Micheal & Ralph Rock Wook (1994), Planning the Sustainable City Region; London: Earthscan Pub.
 2. Edward, Lemon & John E. Cox (1991), Sustainable Urban Development: Strategic Considerations for Urbanization Nation, Ekistics; Vol. 58, No. 248/349.
 3. Herbert, Giradet (1992), New Direction for Sustainable Urban Living; London: Gaia Books, Limited.
 4. Pripco, C. (2005): sustainable development. Availableat: www.ingham.org/ce/CED/article
 5. Yasouri, M. (2010): A Survey of Regional Inequality Status in Khorasan Razavi Province, International Journal of Environmental Science and Development, Vol. 1, No. 1, PP. 60-66.
 1. Grafton, R. Quentin and Knowles, Stephen, (2003)." Social capital and national environmental performance", Australian National University, Economics and Environment Network Working Paper, EEN0206, http://een.anu.edu.au/
 2. Pettus, A.M, Giles, M.B.(1987).Personality Characteristics and Environmental Attitueds. Journal of Population and Environmental, Vol.9.No.3
 3. Van Ryzin, G., at all (2004). Divers and Consequences of Citizen Satisfaction: An Application of the American Customer Satisfaction Index Model to New York City.Public Administration Review. Vol.  64, No. 3.
 4. Mohammadi, Javad et al. (2010) Measurement of Quality of Life Indicators in terms of Citizens of Mashhad, Quarterly Journal of Urban Management Studies, No. 3(in persian)
 • تاریخ دریافت: 12 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 09 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 09 خرداد 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1401