کسب ضریب تأثیر 0.763 توسط فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری

بدین وسیله کسب ضریب تأثیر 0.763 (رتبه 41 بین 3500 نشریات سطح کلان، رتبه 10 بین 641 نشریات سطح میانی علوم اجتماعی و رتبه 3 بین 84 نشریه سطح خرد جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه) توسط «فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری» را در آخرین جلسه شورای راهبردی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال 1396 خدمت کلیه نویسندگان، داوران، هیات تحریریه و مدیریت محترم مجله تبریک می گوییم.