اهداف و چشم انداز

 هداف فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری که توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت چاپ و منتشر می‌شود عبارت است از:

چاپ و انتشار مقاله هایی که در زمینه های توسعه شهرها و نواحی شهری، مدیریت شهری و شهرسازی منتج به توسعه پایدار گردد. بدین منظورمجله پژوهش و برنامه ­ریزی شهری به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات مرتبط با شهر، توسعه شهری و برنامه ریزی شهریمشتمل بر موارد ذیل پذیرای مقالات می­ باشد:

 

- ارزیابی طرح‌های جامع، تفضیلی، هادی و تجدید نظر و مجموعه‌های شهری

- مطالعه و ارزیابی طرح‌های بهسازی و نوسازی                                                     - ارزیابی طرح‌های آماده سازی

- ارزیابی طرح‌های توسعه و عمران و جامع شهرستان                                             - مطالعات اقتصاد شهری

- ارزیابی مطالعات کاربری اراضی شهری و طبقه‌بندی شهری                                    - مطالعات ترافیک شهری

- توزیع و پراکنش فضای خدمات شهری                                                              - توریسم شهری

-  ارزیابی پارک‌ها و فضای سبز شهری                                                              - مدیریت بحران شهری

- پیدایش شهرواره‌ها و گسترش فرهنگ شهرنشینی                                            - ویژگی‌های جمعیتی شهرها

- تحول دیدگاه‌ها در مدیریت و برنامه‌ریزی شهری                                                   - توسعه پایدار شهری

- مشارکت شهروندان و فرهنگ شهروندی                                                          - اکولوژی شهری