اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدرضا رضایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

faculties.miau.ac.ir/mrezaei
rezaeimohammadreza20yahoo.com

سردبیر

دکتر علی شکور

جغرافیای انسانی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

faculties.miau.ac.ir/shakoor
alishakoor52yahoo.com
0000-0002-3056-1453

مدیر داخلی

دکتر علی شمس الدینی

جغرافیا و برنامه ریزی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

faculties.miau.ac.ir/shamsoddini
ali.shamsoddiniyahoo.com
0000-0001-9757-4331

اعضای هیات تحریریه

دکتر علیرضا استعلاجی

جغرافیای انسانی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)

faculty.iauctb.ac.ir/a-estelaji-geo/fa
al-estelajiyahoo.com

دکتر محمد رضا رضایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/mrezaei
mrezaeiyazd.ac.ir

دکتر محمدرحیم رهنما

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه فردوسی مشهد

rahnama.profcms.um.ac.ir/
rahnama2002yahoo.com

دکتر کیانوش ذاکرحقیقی

شهرسازی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

zakerhaghighi.com/
k.zakerhaghighigmail.com
0000-0002-7963-0499

دکتر سیروس شفقی

جغرافیای شهری استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان

s.shafagheiltr.ui.ac.ir

دکتر علی شکور

جغرافیای انسانی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

faculties.miau.ac.ir/shakoor
alishakoor52yahoo.com

دکتر مجید شمس

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

malayeriau.ac.ir/new/index.php/fa/showpage?id=899
fazelman362yahoo.com

دکتر حمید رضا فولادمند

مهندسی آب و عمران شهری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

faculties.miau.ac.ir/fooladmand
hrfoladmandyahoo.com

دکتر اصغر میرفردی

جامعه شناسی شهری دانشیار دانشگاه شیراز

sess.shirazu.ac.ir/Sess/3283648826675
a.mirfardigmail.com

دکتر میرنجف موسوی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/ m.mousavi
m.mousaviurmia.ac.ir

دکتر حمیدرضا وارثی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6142
varesigeo.ui.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر لیلا صابری

زبان انگلیسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

l_saberiyahoo.com

کارشناس نشریه

معصومه شریف زاده

ارشد کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

ma.sharifzadeh64gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهاء الدین نجفی

اقتصاد استاد بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

banajfigmail.com