درباره نشریه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت با رویکرد اعتلای دانش، پژوهش و علم افزایی در سطح کشور با همکاری گروه جغرافیای انسانی واحد مرودشت در جهت اعتلای علوم برنامه ری شهری، مدیریت و توسعه پایدار شهری، شهرسازی و توسعه پادیار نواحی شهری کشور با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدم به انتشار فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای با تناوب چاپ 4 شماره در سال را نموده است.

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری طبق مجوز شماره 79228 مورخ  21/01/1396، و با شناسه مجوز 79228 از هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نموده است.

مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری در جلسه مورخ 10/04/1392 بر اساس رای هشتاد و نهمین جلسه کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی برابر با نامه شماره 160147/87 مورخ 29/05/1392 مجوز انتشار علمی- پژوهشی دریافت نموده است.

فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی شهری طبق مجوز شماره 3397/11/3  مورخ 30/01/1389، طی جلسه مورخ 17/01/1389 از کارگروه علومانسانی اداره کل امور پژوهشی وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری مجوز انتشار دریافت نموده است.

مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری در جلسه مورخ 25/08/1390 از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری مطابق نامه شماره 179856 مورخ 12/9/1390  اعتبار علمی- پژوهشی دریافت نموده است.

 

آدرس : استان فارس، شهرستان مرودشت، کیلومتر 3 بلوار­ مرودشت- تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دفتر مجله­ پژوهش و برنامه ­ریزی شهری.

کد پستی :  13119- 73711                                 صندوق پستی:   465 

تلفن : 07143112201  داخلی 377 و 281              دورنگار : 43311174- 071

ایمیل مجله : jupm@miau.ac.ir