تحلیل بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تاکید بر نقش و عملکرد ذینفعان محلی با رویکرد آینده‌نگاری( مطالعه موردی: شهر زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 زنجان

3 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار گروه جغرفیا. دانشگاه زنجان. ایران

چکیده

       شهرها به‌عنوان دومین انقلاب در فرهنگ بشری با پیشینه درخشان درزمینۀ مدیریت شهری در عصر حاضر با یکی از بزرگ‌ترین چالش­های خود با عنوان بافت­های فرسوده دست‌وپنجه نرم می­کند. این تحقیق با تحلیل­های ساختار شکنانه از روند برنامه­­ریزی مرسوم زمان حال؛ بر تحلیل بازآفرینی بافت­های فرسوده شهر زنجان در بازه زمانی آینده تأکید دارد. بدین منظور جهت جمع­آوری اطلاعات از دو روش میدانی-کتابخانه­ای بهره برده شده و برای تحلیل از 40 شاخص در قالب 3 مؤلفه (­اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و کالبدی-فضایی) استفاده‌شده است. برای ارزیابی روابط بین شاخص­ها و عملکرد هریک از آن­ها درروند بازآفرینی شهری از نظر کارشناسان متخصص در این زمینه و از نرم­افزار MICMAC استفاده‌شده که درنهایت 12 شاخص به‌عنوان کلیدی­ترین عوامل شناسایی و متناسب با آن 6 گمانه محتمل با اجماع نظر کارشناسان طراحی شده و برای ارزیابی گمانه­ها از نظرات 4 گروه (­شهروندان، کسبه، اجتماعات محلی، مدیران شهری) در محیط­SMIC استفاده‌شده است. نتایج حاصل از ارزیابی یافته­های تحقیق نشان داده است که بازآفرینی بافت­های فرسوده شهر زنجان دارای 64 سناریو با درجات احتمال تحقق مختلف بوده است. در این میان 30 سناریو با ضریب احتمال 0 وجود داشته و در مقابل 20 سناریو با ضریب احتمال قوی شناسایی شده­است و سناریوهای 64 و 50 محتمل­ترین سناریوها بوده­اند که بر ایستا بودن وضعیت درآمد- اشتغال و روند تسهیلات دولتی، افزایش میزان آلودگی، افزایش عمر ابنیه و کاهش کیفیت آن­ها دلالت دارد که با توجه به نتایج تحلیل­های صورت گرفته، در مرحله اول باید زمینۀ بهبود تعلق‌خاطر در شهروندان ایجاد و در مرحله بعدی با بهبود زمینه­های ارائۀ تسهیلات دولتی، زمینه را برای گروه­های مختلف به‌منظور فعالیت هرچه بیشتر فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regeneration Analysis of Urban Decay Textures with Emphasis on the Role and Function of Local Stakeholders with a Foresight Approach (Case Study: Zanjan City)

نویسندگان [English]

 • mohammad rasoli 1
 • Mohsen Ahdnejad Rushti 2
 • Abolfazl Meshkini 3
 • taghi heydari 4
1 student
2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Zanjan University, Zanjan
3 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Tarbiat Modarres University, Tehran
4 Assistant Professor of the Jugrose Group. Zanjan university. Iran
چکیده [English]

Cities as the second revolution in human culture with a brilliant offer in the field of urban management in the modern era are facing one of its greatest challenges as worn-out textures. This study, with destructive analysis of the current planning process, has attempted to analyze the regeneration of worn-out tissues in Zanjan in the future. For this purpose, two field-library methods have been used for data collection and 40 indices have been used for the analysis in three components (economic, socio-cultural, physical-spatial). MICMAC software was used to evaluate the relationships between indicators and their performance in the urban regeneration process. Finally, 12 indicators were identified as the key factor and designed accordingly. The views of 4 groups (citizens, business, local communities, urban managers) in the SMIC environment were used to evaluate the boreholes. The results of the evaluation of the research findings showed that the regeneration of worn-out tissues in Zanjan has 64 scenarios with. In the meantime, 30 scenarios with a probability factor of 0 and 20 with a probability factor of 20 have been identified, although scenarios 64 and 50 are the most likely scenarios for static income-employment status and government amenities, increased pollution rates, increasing the life of the buildings and reducing their quality. According to the results of the analysis, in the first stage, the ground for improving the belonging of citizens should be created and in the next step, by improving the field of providing government facilities provided the ground for different groups to work as much as possible. 


 
 Extended abstract
Introduction:
          Today, these decay textures have become too weak areas with extensive decay and they have created a recession and many problems in the possibility of benefiting residents from new infrastructure and transportation services. Decay; is the Inefficiency and reduced efficiency of one texture compared to the efficiency of other urban textures that they mainly include the core of the city that in over time, they have failed to adapt. This is clearly the case now in most major and historical cities of the world, including Iranian cities. So cities need to change for many reasons, accordingly for years; intervention, revitalization and revitalization of ancient and historical urban tissues has become to one of the basic issues of the planning system in countries that have a rich offer of urbanization. So cities need to change for many reasons. Accordingly, many years ago, intervention, revitalization and revitalization of ancient and historical urban textures is one of the basic issues of the planning system that it has become a country with a rich history of urbanization. The emergence of this approach should be considered according to the principles proposed in urban development and sustainability. Recreating decay textures is a comprehensive and long-term process that it is accompanied by planning and evaluation and is based on the revival of space and without erosion of historical identity belonging to different eras. Reconstruction not only emphasizes the physical dimension, but also the social and economic well-being of the region.
Methodology:
        The present type of research is applied in terms of purpose and in terms of data collection; it has been descriptive-analytical. Data collection is done in two forms: documentary and library. In this study, 40 regeneration indicators were analyzed in the form of three hypotheses (economic, socio-cultural, physical-spatial) ­ in MicMac software and according to experts until the finally, more key factors are extracted. Then according to the research topic it is possible to determine the possible hypotheses of recreating the decay textures of Zanjan city until to be evaluated in SMIC software  in four groups (citizens, businessmen, city managers, local communities), and in accordance with that, the possible scenarios for the reconstruction of Zanjan city should be determined and the probability of realization of each of the hypotheses is clarified by their coefficient of effect.
 
Results:
It evaluations of different groups of hypotheses for recreating decay textures of Zanjan city represents 64 scenarios have been with different degrees. In these results, 30 scenarios with a probability coefficient of 0 appeared that did not need to be analyzed. High-probability scenarios included 20 scenarios, in the meantime, local communities were the most affected by 0.98 percent, and businesses were down by 0.78 percent and according to the results of the simple algorithm, Scenario 50 has the most coordination between scenarios with the hypotheses of increasing life and reducing the quality of buildings, increasing pollution, increasing life and reducing the quality of buildings by 0.94% and it has the most to do with scenario 31 which emphasizes the realization of the hypothesis of improving participation and belonging, It was 0.17 percent convergent in the second case, scenario 64, which emphasizes the non-fulfillment of any of the hypotheses, is 0.89 percent and Scenario 31 with an emphasis on achieving the hypothesis of improving participation status and belonging to 0.61%  and it has been coordinated with other top scenarios  that its highest convergence with scenario 43 was 0.11%.
Conclusion:
        According to the results of the analysis, in order to improve the performance of regeneration and to involve actors in the field of regeneration, in the first stage, the ground for improving the belonging of citizens should be created and in the next step, by improving the field of providing government facilities provided the ground for different groups to work as much as possible, on the other hand, by applying and prioritizing the care of decay textures, reduce contamination and adverse access to services in these textures. The following suggestions are more necessary to improve the revitalization of decay textures in Zanjan;
- Prioritize the opinions and interests of different groups
- Emphasis on public participation
- Improving welfare and recreational services in the city
- Improving the process of government facilities to rehabilitate decay textures.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Urban regeneration
 • worn-out tissue
 • stakeholder
 • Foresight
 • Zanjan
 1. Ansarimanesh, N. (2018), Feasibility study of land readjustment in blight area using urban regeneration approach, the case study: Jawrabad quarter in sanandaj city, a Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of M.Sc. in Urban Planning, Department of Urban Planning, University of Kurdistan.(in persian)
 2. Bottero, M., Oppio. Bonardo,M. Quaglia,G. (2018), Hybrid evaluation approaches for urban regeneration processes of landfills and industrial sites: the case of the Kwun Tong area in Hong Kong. Land Use Policy.
 3. Cheng, Z. King, S. P. Smyth, R. Wang, H. (2016). Housing property rights and subjective wellbeing in urban China. European Journal of Political Economy, No. 45:160–174.
 4. Chiu, S. Y. (2014), the arts and creative transformation of Dihua Street Urban Regeneration Stations in Taipei City: Whose culture? Whose city? Research in Arts Education, 28: 65–98.
 5. Chiu, Y. Lee, M.Wang,  j.(2019), Culture-led urban regeneration strategy: An evaluation of the management strategies and performance of urban regeneration stations in Taipei City, Habitat International.
 6. Dionisio, M.R. Kingham, S. Banwell, K. (2015), The potential of geospatial tools for enhancing community engagement in the post-disaster reconstruction of Christ church. In: New Zealand International Conference on Sustainable Design.
 7. Durdurana, S.S. and Temiza, F. (2015), Creating 3D modelling in urban regeneration projects: The case of Mamak, Ankara, World Multidisciplinary Earth Sciences.
 8.  Elias Qanzu’a, N. (2013), Promoting Sustainable Urban Regeneration in the Palestinian Traditional Quarters – Case study of Birzeit.
 9. Evans, J. P. (2012). Sustainable regeneration. In H. Lovell, M. Elsenga, & S. Smith (Eds.), International encyclopaedia of housing and home. Elsevier
 10. Glackin, S. (2013), redeveloping the greyfields with ENVISION using participatory support systems to reduce urban sprawl in Australia. Eur. J. Geogr, 3: 6–22.
 11. Glackin, S. Rita Dionisio, M. (2016), Deep engagement’ and urban regeneration: tea, trust, and the quest for co-design at precinct scale. Land Use Policy.
 12. Greenwood, D., & Newman, P (2010), Markets, Large Projects and Sustainable Development: Traditional and New Planning in the Thames Gateway, Urban Studies, 47(1): 105-119
 13. Moura, M. H., & Teixeira, J. C (2010), Managing Stakeholders Conflicts: Construction Stakeholder, First published.
 14. Hataminejad, H. Abdali, Y. Allah Gholipour, S. (2018), Assessing the Structural Vulnerability of Urban Distressed Areas against Hazards with Passive Defense approach Case Study: Central Worn Texture of Ahvaz, Scientific-Research Quarterly, 26(104): 159-172. (in persian)
 15. Hussein, M. (2015), Urban Regeneration and the Transformation of the Urban Waterfront, A Case Study of Liverpool Waterfront Regeneration. Department of Architecture and Built Environment Faculty of Engineering. Thesis submitted to the University of Nottingham for thedegree of Doctor of Philosophy
 16. Kamrowska-Zaluska, D. (2016), Participatory Budgeting in Poland – Missing Link in Urban Regeneration Process. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture.
 17. Korkmaz, C. Balaban, O. (2019), Sustainability of urban regeneration in Turkey: Assessing the performance of the North Ankara Urban Regeneration Project.
 18. Kriese, U. Scholz, R. (2011), The Positioning of Sustainability within Residential Property Marketing. Urban Studies, 48(7): 1503-1527.
 19. La Rosa, D. La Rosa, R. Barbarossa, L. Barbarossa, P. (2016(, Assessing spatial benefits of urban regeneration programs in a highly vulnerable urban context: A case study in Catania, Italy. Landscape and Urban Planning.
 20. Lai, Y. Peng, Y.  Li, B.  Lin, Y. (2014), Industrial land development in urban villages in China: A property rights perspective. Habitat International, 41:185–194.
 21. Lak, A. Hakimian.  (2019), Collective memory and urban regeneration in urban spaces: Reproducing memories in Baharestan Square, city of Tehran, Iran Azadeh Lak, Pantea Hakimian. City, Culture and Society.
 22. Lee, S. S. Webster, C. J. Melián, G. Calzada, G. & Carr, R. (2013), A property rights analysis of urban planning in Spain and UK. European Planning, 21(10):­1475–1490.
 23. Martinović, A. Ifko, S. (2018), Industrial heritage as a catalyst for urban regeneration in post-conflict cities Case study: Mostar, Bosnia and Herzegovina. Cities.

 

 1.  
 2. Mateo, C. Cunat, A. (2015), Guide of strategies for urban regeneration: A design-support tool for the Spanish context. Ecological Indicators,.64:­194–202.
 3. McCallum, D (2007), Regeneration and the Historic Environment”. In D. McCallum, & M. (. Forsyth (Ed.), Understanding Historic Building Conservation, publishing
 4. Nassiri Henda Khale, E. Salarinia, M. (2017), Analysis of factors related tissue regeneration Urban Area 20 District 17 of Tehran Case Study, Geographical Journal, 14(55): 135-148. (in persian)
 5. Newton, P., Newman, P.,  Glackin S ( 2012), Greening the Greyfields: Unlocking the Redevelopment Potential of the Middle Suburbs in Australian Cities. International Conference on Urban Planning and Regional Development. Venice.
 6. Nicole Kohon, J. (2015),­ Building Social Sustainability from the Ground Up: The Contested Social Dimension of Sustainability in Neighborhood-Scale Urban Regeneration in Portland, Copenhagen, and Nagoya. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Urban Studies. Portland State University.
 7. Noring, L. (2019), Public Asset Corporation: A new vehicle for urban regeneration and infrastructure finance. Cities, 88:125–135.
 8. Oppio, A. Buffoli, M. Dell’Ovo, M.Capolongo, S. (2016), Addressing decisions about new hospitals’ siting: a multidimensional evaluation approach. Sanita, 52(1): 78–87
 9. Parkinson, M (2005), Urban Policy in Europe: Where Have Been and where is We Going? Austrian Federal Ministry of Education, Science & Culture, Austria.
 10. Sarvar, H. (2019), identification worn-out urban textures Based on the physical parameters Case Study, Journal sustainable city,12(1): 1-122. (in persian)
 11. Sarvar, R. Akbari, M. Musavi, Ch. Bustan Ahmadi, V. (2018), Ranking the components of sustainable development towards restoring old bone (Case Study: Jolfa district of Isfahan), territory, 15(57): 89-104. (in persian)
 12. Şimşek, S (2010), Mülkiyet hakkının kapsamı, sınırlandırma nedenleri̇ ve şartları açısından İnsan Hakları Sözleşmesi: Karşılaştırmalı Bi ̇ ṙ analiz –I, 91:181–228.
 13. Statistical Center of Iran. (2016), Zanjan Statistics. (in persian)
 14. Sun, B. (2015), Public  Participation  in  the  Urban   Regeneration  Process: a comparative  study  between   China  and  the  UK,  Thesis submitted in accordance with the requirements of the University of Liverpool.
 15. Sykes, H. Roberts, P. (2008), Urban Regeneration: A Handbook, SAGE Publications.
 16. Tavakoli Zaniani, M. (2018), Revival of Shahrekord’s Old Tissue – Case Study: Designing the House of Youth with Approach to an infill Development in the Four Factory Neighborhood, MSc Thesis In Architecture Engineering, Faculty of Architecture and Art Department, University of Kashan. (in persian)
 17. The Guardian. (2018), The 100 million city. https://www.theguardian.com/cities/2015/ nov/23/cities-in-numbers- how-patterns-of-urban-growth-change-the-world
 18. Turok, I. (2005), Cities, competition and competitiveness: Identifying new connections, Cohesion and Governance. Palgrave Macmillan.
 19. Wang, H. Shen, Q. Tang, B.S. Lu, C. Peng, Y. Tang, L. ( 2014), A framework of decision-making factors and supporting information for facilitating sustainable site planning in urban renewal projects. Cities, 40: 44-55
 20. Zheng, H. W.  Shen, G.Q. Wang, H. (2014),  A review of recent studies on sustainable urban renewal, Hong Kong: Habitat International.
 • تاریخ دریافت: 03 دی 1398
 • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1399
 • تاریخ پذیرش: 07 تیر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1401