ارزیابی کیفیت زندگی ساکنین مسکن مهر (مطالعه موردی : شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هییت علمی گروه شهرسازی دانشگاه گیلان

2 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

برنامۀ مسکن مهر از مهمترین سیاست­های تأمین مسکن برای اقشار کم­درآمد بوده است. فرایند اجرا و نتایج این طرح با مشکلات و انتقادات متعددی مواجه شد که یکی از مهمترین آنها عدم تأمین امکانات مناسب برای ساکنین و کیفیت زندگی پایین در این مجتمع­های مسکونی است. هدف مقالۀ حاضر ارزیابی کیفیت زندگی ساکنین مسکن مهر و مهمترین عوامل تأثیر گذار بر آن است. پس از مرور ادبیات تحقیق و استخراج عوامل کیفیت زندگی در محیط­های مسکونی، از پرسشنامۀ محقق ساخته برای سنجش متغیرها از دیدگاه ساکنین استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش کل ساکنین مسکن مهر شهر رشت برابر 8000 خانوار است. براساس فرمول کوکران تعداد نمونه برابر 380 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده­های حاصل از پرسشنامه در ابتدا با استفاده از روش­های آمار توصیفی و همچنین آزمون فریدمن مورد تحلیل قرار گرفته است و سپس پاسخ سوالات تشریحی با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی در محیط نرم افزار PLS مورد بررسی واقع شد. نتایج حاکی از این است که در میان شاخص­های کیفیت زندگی در مسکن مهر بیشترین امتیاز (بسیار خوب) به متغیر پاکیزگی هوای شهری (با میانگین 18.39) و بعد از آن به حمل و نقل عمومی (17.03) تعلق دارند. نبود فرصت­های شغلی (9.98) و عدم دسترسی به بانک­ها (10.82) نیز مهمترین مشکلات در این محدوده است. نتایج تحلیل عاملی سوالات تشریحی نشان می­دهد که عوامل وجود معتادین (0.84) و زمین­های رها شده (0.75) بیشترین نقش را در نامنی محدوده دارند. همچنین نظافت و نورپردازی (0.88)، تاسیس پارک (0.84) و مراکز تجاری (0.68)، مهمترین عوامل پیشنهادی برای پویایی و سرزندگی محسوب می‌شوند. این نتایج نشان می­دهد که رویکرد موجود در تأمین مسکن اجتماعی در کشورمان نیازمند بازنگری جدی است و شاخص­های کیفیت محیط شهری باید به عنوان بخش مهمی از معیارهای مسکن قابل استطاعت لحاظ گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the quality of life of the residents of MEHR housing, case study: Rasht city

نویسندگان [English]

 • aliakbar salaripour 1
 • saeed Ghiasvand Mohammadkhani 2
 • Sajjad Shabani Kolachahi 2
1 professor assistant, department of urban planning and design, faculty of art and architecture, university of Guilan
2 Department of urban planning, Faculty of Arts and Architecture, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Mehr Housing Program has been one of the most important housing policies for low-income groups. The implementation process and results of this project encountered many problems and criticisms, one of the most important of which is the lack of adequate facilities for residents and low quality of life in these residential complexes. The purpose of this article is to evaluate the quality of life of Mehr housing inhabitants and its most important determinant factors. After reviewing the research literature and extracting the quality of life factors in residential environments, a researcher-made questionnaire is applied to measure the variables from the perspective of residents. The statistical population of this study is the total inhabitants of Mehr housing in Rasht equal to 8000 households. According to Cochran's formula, the number of samples is 380 people that are selected using a simple random sampling method. The data collected from the questionnaire were first analyzed using descriptive statistical methods as well as Friedman test and then the answers to narrative questions were analyzed using confirmatory factor analysis test in the PLS environment. The results of Friedman test show that among the quality of life indicators in Mehr housing, the highest score (very good) belongs to the variable of urban air quality (avg = 18.39) and then to public transportation (17.03). Job opportunities (9.98) and lack of access to facilities like banks (10.82) are the most important problems in this area. The results of factor analysis of narrative questions show that The most important factors of insecurity in the area are the appearance of addicts (0.84) and abandoned lands (0.75). Cleaning and lighting (0.88), the establishment of parks (0.84), and shopping malls (0.68) are the most important factors to increase vitality. The findings of this study show that the current approach in providing social housing needs a substantial review and the quality of the urban environment should be considered as an important criterion for affordable housing.
Introduction:
Housing as a shelter is a basic need of households. The lack of clear housing policies for the low-income groups in Iran became more apparent based on the studies of the comprehensive housing plan. The Mehr Housing Project was implemented as one of the main strategies of the ninth government to achieve goals such as decentralization of large cities, controlling housing prices, and supporting the vulnerable. Mehr housing as an urban residential environment should provide a good quality of life for residents, but observations show that it has not been very successful. After analyzing the pros and cons of Mehr housing and explaining the relevant practical and theoretical experiences, this article evaluates the quality of Mehr housing in Rasht, which is located near the urban fabric and assesses its most important factors based on residents' opinions. Therefore, evaluating the impact of Mehr housing policies on the quality of life of residents and measuring environmental quality in Mehr residential complex in Rasht are the most important objectives of the present study.
Methodology:
The present research is descriptive-survey in nature and falls into the category of applied research according to the type of purpose. Data collection is done using a field survey and questionnaire. The statistical population of this study is the total number of residents of Mehr housing in Rasht, which is about 8000 households. This study uses simple random sampling and its sample size is 380 people. The questionnaire consists of three parts, the first of which deals with the personal characteristics of the participants. The second part contains 27 Likert questions on the status of facilities and services, security, health, and social interactions. Finally, the third part includes narrative questions with the focus on the problems of the place, the security of the residents, resident's suggestion of vitality, and the sense of belonging to the neighborhood. Data analysis was performed using the Friedman test in SPSS software. Citizens' descriptive answers to the questions of the third section are done using factor analysis in the PLS environment. Convergent validity is used to assess the validity of the questionnaire. The reliability of the questionnaire is measured by calculating the values of the factor loading, Cronbach's alpha, and combined reliability. The value of the combined reliability index is more than 0.7, which confirms the reliability of the questionnaire items.
Results and discussion:
Using the Friedman test, items were ranked. Thus, the highest score (very good) goes to the variable of urban air cleanliness with an average of 18.39 and then to public transport (17.03). Also, the most significant weakness in the region is the lack of job opportunities with a very low score of 9.98. Variables such as the sense of belonging, health, cultural places, number of schools, and public transport stations are in the middle of the ranking. Residents were then asked by open questions so that they could share their views with the researchers outside the framework of closed questions. To analyze these descriptive answers, citizens' opinions are examined by factor analysis in PLS software. The results show that the most important problems of Mehr housing are the lack of facilities and shopping centers with a factor loading of 0.89 and 0.82. Regarding the security of the area for women, the period from morning to noon and noon to night with 0.94 and 0.81 have the highest factor loadings. Among the factors causing insecurity for residents, the presence of addicts and abandoned fields with 0.84 and 0.75% are the most important ones. The most crucial factors suggested by residents to improve vitality and livability are the variables of cleanliness and lighting, construction of parks, green spaces, and commercial centers with factor loads of 0.88, 0.84, and 0.68, respectively. Regarding the person's feeling about living in Mehr housing, the response of "feeling good" with a correlation of 0.75% has the highest factor loading. Concerning the desire to stay in this place, the option "Yes" has the highest significance with a factor loading of 0.81.
Conclusion:
Mehr housing in Rasht has a suitable location and is connected to the existing physical area of the city. This is a great advantage for this residential complex compared to other cities and has let many residents have a positive attitude towards their place of residence. Despite this, Mehr residential complex in Rasht, like other Mehr housing projects, has various bottlenecks and problems, especially in the field of construction quality, access to municipal services, and social problems, especially insecurity. The most prominent differences of this research with other ones can be summarized in the level of residents' satisfaction with neighborhood social relations in Mehr housing and their overall happiness with living in this place. However, like other residential complexes, Mehr housing in Rasht does not provide adequate public spaces to increase the level of social interaction among residents. For example, although the parks and playgrounds provided in this complex have many drawbacks in various features, including insufficient per capita and area, inadequate access for many residents, and poor design quality; the high presence of residents with children in parks and green spaces shows their desire to establish social relations and interact with neighbors. It is obvious that with thoughtful planning, allocation of sufficient resources to the development, equipping public spaces, and promoting public events, the residents of this residential complex will have a high-quality environment in the future. In general, the dominance of a quantitative view in providing shelter instead of emphasizing the qualitative dimensions of housing, caused the executive institutions to see these complexes only as large regional and urban development projects. As a result, in different stages of targeting, construction and operation, these complexes were treated as a civil project, not a human settlement; which should be able to increase the quality of life of residents and their attachment to their neighborhood. Ignoring the basic concepts in the realm of urban planning, housing planning, architecture, and urban design led to the historical mistake that is the result of taking a completely functional and economic approach toward housing. The product of this view is the production of residential environments throughout the country, which unfortunately are not a good platform for residents to identify with the local community, as well as the physical environment of their place of residence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mehr Housing
 • Mehr Housing Policies
 • Quality of life
 • Rasht
 • Urban Environment Quality
 1. 1.       Aeini, M. (2011). “Mehr Housing: modification of the urban land consumption patterns and improving the quality of urban life”, Housing Economics Journal. No. 47&48, 31-43.
 2. 2.       Ajza Shokouhi, M. and Arfaei, J. (2015). “Survey of residents' satisfactionof Mehr housing in Bajestan city”, Research and Urban Planning Journal. 6(22), 33-42.
 3. 3.       Askari, M. and Baghdadi, A. (2017). “Evaluating the Relative Efficiency of Mehr housing plan in Selected cities of Tehran Province”, Economic Research and Policies Journal. 24(80), 119-142.
 4. 4.       Bahmani, A. and Ghaedrahmati, S. (2017). “Evaluating the Mehr Housing Project in terms of Adequate Qualitative Indicators (Case Study: Mehr Housing Project of 22 Bahman, Zanjan)”, Geography and Regional Development Journal. 14(1), 47-65.
 5. 5.       Barati, N. and Kakavand, E. (2013). “Comparative Evaluation of the Environmental Quality of Residential Place with an Emphasis on Citizens' Image (Case Study: Qazvin City)”,Fine Arts - Architecture and Urban PlanningJournal. 18(3), 25-32.
 6. 6.       Chegeni, A. (2011). “Effects of implementation of Mehr housing program on economic indicators (at the macro and micro levels)”, Housing Economics Journal. No. 47&48, 21-30.
 7. 7.       Economic and Housing Planning Office (2011). “Mehr Housing: A new approach in the housing sector”, Housing Economics Journal. No. 47&48, 31-43.
 8. 8.       Fisher, L. M., Pollakowski, H. and Zabel, J. (2009): Amenity-based housing affordability indexes. Real Estate Economics, 37(4), pp: 705–746.
 9. 9.       Ganbari, A. (2016). “An Analysis of Tabriz Mehr Housing Localization”, Geograohy and Planning Journal. 20(55), 229-254.
 10. 10.    Ghalandarian, I. and Rafiyan, M. (2018). “Explanation Of Environmental Quality Model In The Iranian Islamic City Regeneration”, Studies on Iranian-Islamic City Journal. 9(34), 49-58.
 11. 11.    Ghasemi, A. and Noori, Z. (2016). “Evaluation of quality of life in new towns Using subjective quality assessment (Case study: Hashtgerd new town)”, Research and Urban Planning Journal. 7(25), 159-172.
 12. 12.    Golubchikov, O. and Badyina, A. (2012): Sustainable Housing for sustainable cities: A policy framework for developing countries. UN HABITAT Nairobi.
 13. 13.    Henseler, J., Sarstedt, M. and Ringle, C. M. (2011): Multigroup Analysis in Partial Least Squares(PLS) Path Modeling: Alternative Methods and Empirical Results. Advances in international marketing, 22, pp: 195-218.
 14. 14.    Imani Jajarmi, H. and Masoudian, M. (2019). “Mehr Housing Project and Reproduction of Social Inequality (Living Experiences in Sadra)”, Social Studies and Research in Iran Journal. 8(1), 199-222.
 15. 15.    Johnson, M. P. (2006): Decision Models for Affordable Housing and Sustainable Community Development. The Future(s) of Housing, Journal of the American Planning Association, No. 5, pp: 1-26.
 16. 16.    Khademalhoseini, A., Mansourian, H. and Sattari, M. H. (2010). “Assessing the mental quality of life in urban areas (Case study: Nurabad city, Lorestan province)”, Geography and Environmental Studies Journal. 1(3), 45-60.
 17. 17.    Khalili, A., Nurollahi, H., Rashidi, N. and Rouhani, M. (2015). “Evaluation of Mehr Housing Policies in Iran and Presentation of Solutions for their Improvement”, Urban StudiesJournal. 4(13), 83-92.
 18. 18.    Khodaei, Z. and Mireh, M. (2011). “Review of Global Experience in Housing Provision of Urban Low Income Groups”, First Iranian Conference on Urban Economics. Ferdowsi University of Mashhad.
 19. 19.    Maleki, S., Hoseini, S. R., Veysi, E. and Mokhtari, S. (2015). “Measurement of citizens' satisfaction with the quality of residential housing projects, Case Study: Shirin Shahr Ahvaz”, Research and Urban Planning Journal. 6(23), 155-168.
 20. 20.    Masoudirad, M., Ebrahimzadeh, I. and Rafiyan, m. (2017). “Assessment of Mehr Housing Policy According to Sustainability Indicators (Case study: Khorramabad City)”, Geography and Environmental planning Journal. 28(2), 1-20.
 21. 21.    Moammeri, E., Mirkatuli, J. and Bazi, Kh. (2019). “Evaluating and Monitoring Housing Supply Policies for Urban Livelihoods Groups in terms of Housing Stability Indicators Case Study: Mehrghane Housing”, Geographical Urban Planning Research Journal. 7(4), 723-741.
 22. 22.    Mohammadzadeh, A. and Sheikholeslami, A. (2017). “Measuring the quality of life in urban neighborhoods using objective and subjective indicators. Case study: Kourosh neighborhood of Khorramabad”, 3rd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning. Shiraz, Kharazmi Higher Institute of Science and Technology.
 23. 23.    Molazadeh, M. A. (1996). An overview of social housing policies in the world. Proceedings of the third seminar on housing development in Iran,National Land and Housing Organization Publications, Tehran.
 24. 24.    Monjazeb, M. and Mustafa Pour, M. (2013). “An investigation on the effects of Mehr housing on the housing market of Iran”, The Marco and Strategic Policies Journal. 1(3), 1-15.
 25. 25.    Moradi Naserkhani, B. (2013). “Investigation of the current situation of Mehr housing and evaluation of the possibility of implementing this project in the area of dilapidated tissue (Case study: Kermanshah)”,Haft Hesar Environmental Studies Journal. 2(5), 5-12.
 26. 26.    NamehnewsNews Analytical Base (2013). “What is the opinion of presidential candidates on Mehr housing?”, Available at: namehnews.com/0009mZ (2020 July 11).
 27. 27.    NazmFar, H. and Mohammadi, Ch. (2017). “Evaluate the quality of urban life in eleven localities in the Region 2 City of Ardabil”, Environmental Based Territorial Planning Journal. 10(36), 69-92.
 28. 28.    Nooraie, H. and Kohan, F. (2019). “Evaluation of Maskan-e Mehr Program with Regard to Qualitative and Quantitative Housing Factors (Case study: Shahreza Maskan-e Mehr)”, Research and Urban Planning Journal. 9(35), 123-138.
 29. 29.    Poggio, T. and Boreiko, D. (2017): Social Housing inItaly: Old Problems, Older Vices, and Some New Virtues. Critical Housing Analysis, 4(1), pp: 112-123.
 30. 30.    Pour Ahamad, A., Ashouri, H. and Hatami, A. (2019). “Assessment of Residential Satisfaction in Mehr Housing Project (Case Study: Vahdat Complex of Shiraz)”, Research and Urban Planning Journal. 10(39), 63-74.
 31. 31.    Pourmohammadi, M. R. (2015). Planning for Housing. SAMT Publication, 12th Edition, Tehran.
 32. 32.    Rafieian, M., Ajilian, Sh. and Ahgasafari, A. (2016). “Principles, dimensions and variables concerning the residential satisfaction in Mehr housing project (the case study of Mehregan town)”, Urban StudiesJournal. 5(19), 27-36.
 33. 33.    RezaeiKhabushan, R. and Nemati Mehr, M. (2015). “Assessing the quality of the residential environment in the Mehr housing program based on quality of life indicators (Case study: Mehr housing in the new city of Pardis)”,SoffehJournal. 25(69), 53-70.
 34. 34.    Salaripour, A., Ramezani, H., Zali, N. and Safaye Karpour, M. (2019). “Exploring the quality of neighboring ties in Iranian Islamic neighborhood and its role in the place attachment; Case Study: Sagharisazan neighborhood, Rasht”, Studies on Iranian - Islamic City Journal. 9(34), 35-48.
 35. 35.    Seif-Al-Dini, F. (2002). Dictionary of Urban and regional Planning. Shiraz University, 2th Edition, Shiraz.
 36. 36.    Sobhiyah, M. H. and Radaiee, A. (2015). “The Realization of Objectives and Plans of ‘Maskan-e Mehr’ program in Mahdasht Project”, Bagh-e Nazar Journal. 12(33), 91-106.
 37. 37.    Someloo, A. (2011). “Mehr Housing: Structural rotation in housing policies and its achievements”, Housing Economics Journal. No. 47&48, 5-8.
 38. 38.    Yazdani, M. H., Salmani, H. and Pashazadeh, A. (2017). “Study the Satisfaction of Mehr Housing Residents Case Study: Ovshib and Mehre Velayat Complexes of Babol City”, Geography and Development Iranian Journal. 15(47), 253-270.
 39. 39.    Zandi, N., Ghaslani, N. and Najafi, S. (2017). “Mehr Housing; Problems, Challenges and Solutions (Case Study: Mehr housing in Baharan town of Sanandaj)”, 3rd International Conference on Architecture, Civil and Urban Development at the beginning of the third millennium. Tehran, Alborz University.
 • تاریخ دریافت: 26 دی 1398
 • تاریخ بازنگری: 26 تیر 1399
 • تاریخ پذیرش: 27 تیر 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1401