بررسی نقش مشارکت زنان در نگرش انها به توسعه گردشگری پایدار در شیراز : مدل یابی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 معاون آموزشی مدرسه

2 معاون اموزشی دانشگاه

3 رییس دانشگاه میمنه

چکیده

شهر شیراز یکی از مهمترین مقاصد گردشگری ایران برای گردشگران داخلی و خارجی است، از این‌رو، محوریت اکثر طرح‌های توسعه‌ای شیراز در راستای نیازها و جاذبه‌های گردشگری است. در این پژوهش، با توجه به اهمیت جایگاه زنان در گردشگری، به بررسی نقش مشارکت زنان در نگرش آنها به توسعه گردشگری پایدار پرداخته شده است. بر اساس رویکرد کمّی، روش گردآوری داده‌ها پیمایش بوده و 383 پرسشنامه در بین زنان بالای 18 ساله شیرازی به صورت تصادفی توزیع گردید. مدل نظری توسط داده‌ها برازش قابل قبولی داشته و نتایج رابطه ساختاری مدل پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنی‌دار مشارکت زنان در نگرش آنها به توسعه گردشگری پایدار است. در مدل اندازه‌گیری سازه بیرونی، بعد مشارکت فرهنگی بیشترین همبستگی را با سازه پنهان داشت و در مدل اندازه‌گیری سازه درونی، نگرش اقتصادی بالاترین ضریب همبستگی را با سازه نگرش به توسعه گردشگری پایدار داشته است. در ابعاد مشارکت، مشارکت مدیریتی کمترین ضریب همبستگی را داشت که حاکی از محدودیت‌های ساختاری در مشارکت مدیریتی برای زنان است. از طرف دیگر، ضریب قوی بعد اقتصادی با سازه نگرش به توسعه گردشگری پایدار نشان‌دهنده‌ی رویکرد مثبت زنان به مباحث اقتصادی گردشگری است. بر اساس نتایج این پژوهش، مشارکت زنان می‌تواند نگرش مثبت آنها به توسعه گردشگری پایدار را تقویت کند. از این‌رو، برای موفقیت طرح‌های گردشگری ایجاد فضای مشارکتی برای زنان امری ضروری است زیرا رویکردهای مشارکتی انان می تواند در بستر سازی توسعه پایدار جوامع و نگرشی که به مقوله توسعه گردشگری داشته باشند موثر واقع شود. این مهم بدون همراهی ایم بخش مهم از جامعه امکان پذیر نخواهد بود. بر این اساس در تحقیق حاضر تلاش شده است رابطه مشارکت احتماعی زنان ساکن شیرازدر نگرش انها به توسعه پایدار گردشگری بررسی شوذ.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of women's participation on their attitude towards sustainable tourism development in Shiraz: A SEM approach

نویسندگان [English]

  • leila doudman 1
  • mohammad ali chitsaz 2
  • syyed naser hejazi 3
1 Deputy Head of School Education
2 deputy din of university
3 boss of meymane university
چکیده [English]

Shiraz is one of the most attractive Iranian cities for domestic and foreign tourists, so most of the development plans in Shiraz are based on tourism. This study investigates the impact of women’s social participation on their attitude towards sustainable tourism development in Shiraz. Applying a quantitative approach, this study conducted a survey method, and an on-site self-administered questionnaire was distributed randomly to 383 respondents. Regarding the structural model, the overall model fit statistics are within the generally accepted thresholds for good fitness. Structural equation modeling reveals that a significant positive impact of women’s social participation on their attitude towards sustainable tourism development is detected. In the measurement model of women’s participation, the cultural dimension has the stronger coefficient with latent construct, and for the dependent construct, the economic dimension has the stronger coefficient with attitude towards sustainable tourism development. Management participation is the lowest component of women’s participation that reveals structural constraints for them. Attitude towards the economic aspect of tourism development is the highest component and shows the importance of economic issues for women in Shiraz. Women’s participation can improve their positive attitude towards sustainable tourism development, so to gain success on tourism plans, it is necessary to create a participatory space for women. and also their participatory approaches can be effective in laying the groundwork for sustainable development of communities and attitudes towards tourism development. this will not be possible without the support of this important section of society. accordingly' to in the present study 'an attempt has been made to investigate the relationship between social participation of shiraz women in their attitude towards tourism development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • womens participation sustainable tourism
  • development
  • تاریخ دریافت: 19 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 10 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 13 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1401