واکاوی ریشه های بحران هویت و تأثیر آن بر سطح کیفی محلات مسکونی (نمونه مورد مطالعه : محله سنگ سیاه شیراز)

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد شیراز

2 موسسه علمی فرهنگی فضا

چکیده

مسئله بحران هویت که ریشه در جریان مدرن دارد، محلات مسکونی را به عنوان واحدهای شهری، دچار آشفتگی نموده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ریشه های بحران هویت در محلات مسکونی، شاخص های شکل دهنده هویت در محلات مسکونی تاریخی(نمونه مورد مطالعه: محله سنگ سیاه شیراز) را مورد بررسی قرار داده تا به کمک آنها، راهکارهایی جهت باززنده سازی هویت در محلات مسکونی جدید ارائه دهد. این پژوهش از نوع کاربردی- توسعه ای و روش انجام آن کمی-کیفی است. چهارچوب نظری با استفاده از روش کتابخانه ای و مرور نوشتارهای تخصصی مربوط به هویت و محلات مسکونی تعیین شده، مدل ارزیابی هویتمندی محلات مسکونی بر اساس شاخص ها و معیارهای مستخرج از مطالعات نظری تبیین گشته و جهت ارزیابی محدوده مورد مطالعه تعیین گردید. برای سنجش هر یک از معیارها از تکنیک های مختلف مصاحبه، مشاهده عینی، سنجش طرز برخورد، مرور نوشتارها، اسناد، تحلیل نقشه های مربوط و سایر تکنیک های تجربی استفاده شده است. پس از گردآوری پرسشنامه‌ها و امتیازدهی به سوالات پاسخ داده شده، با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری نظیر روش دلفی، تجزیه و تحلیل صورت گرفت. بنا بر یافته های تحقیق: بازشناسی هویت محله سنگ سیاه به عنوان حوزه شهری (درهم تنیدگی، نفوذ پذیری، خوانایی) در سطح بالایی قرار دارد. این بدان معنا است که بافت محله سنگ سیاه از نقطه نظر کالبدی از شرایط مساعدی برخوردار است، اما از نظر متخصصین حوزه، برخی از تغییرات این محله در سالهای نه چندان دور، میزان هویتمندی این محله را در معرض خطر قرار داده است که به عنوان نمونه می توان به درهم تنیدگی اجتماعی از دست رفته در این محله اشاره کرد. شاخص های بازشناسی هویت این محله به عنوان سکونتگاه (امنیت، آسایش، آرامش و خودمانی بودن) نیز از میانگین نسبتا مناسبی برخوردار هستند. در قسمت تشخص که مرحله بعد از بازشناسی می باشد، این محله نمره قابل قبولی کسب نموده و در نهایت محله مزبور هویتمند تلقی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the roots of identity crisis and its impact on the quality level of residential areas (Case study: Sang-e siah neighborhood of Shiraz)

نویسندگان [English]

 • rasa rabiee 1
 • Mohammad Mansour Falamaki 2
1 Shiraz Azad University-Shiraz-Iran
2 Faza Scientific-Cultural Institute
چکیده [English]

the issue of identity crisis rooted in the modern current has disturbed residential neighborhoods as urban units. the present study aims to investigate the roots of the identity crisis in residential neighborhoods, identify indicators of identity in historical residential neighborhoods (sample case study: Sang siah neighborhood of shiraz) to provide solutions for the renovation of identity in the new residential neighborhoods. this research is a practical - development and quantitative way of doing it. the theoretical framework was determined using library method and reviewing the specialized documents related to identity and residences, the assessment model of residential neighborhoods based on the criteria and the extracted criteria from theoretical studies were explained and determined to assess the range of study. to measure each of the criteria from the various interviews, objective observation, approach of attitude, review of writings, documents, analysis of maps and other experimental techniques. after collecting the questionnaires and scoring the answers, using SPSS and statistical methods like the Delphi method, the analysis was done. according to the research findings: recognition of the identity of the Sang siah neighborhood as urban area (integration, permeability, readability) is located at a high level. This means that the textured of the Sang siah neighborhood is highly favourable from the physical point of view, but in terms of experts, some of the changes in the neighborhood have been exposed to danger in not far - reaching years as an example, it can be referred to the social integration that has been lost in this neighborhood. the recognition indicators of this neighborhood as settlements (security, comfort, tranquility and familiarity) also have a relatively proper average.in the distinction part,which is the next step of recognition, the neighborhood had received an acceptable score, and was finally considered as a locality with identity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Identity
 • Modernism
 • Identity Crisis
 • Residential Neighborhoods
 • Shiraz Sang_e Siah Neighborhood
 • تاریخ دریافت: 08 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 28 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1401