تحلیل اثرات حضور گردشگران مذهبی غیر ایرانی بر کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه ثامن شهرداری مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گردشگری مذهبی، موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ایران

2 دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، مدرس موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ایران

3 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ایران

چکیده

گردشگری مذهبی شکلی از گردشگری است که در آن مردم دین دار(با اعتقاد) به طور انفرادی یا گروهی به دلایل زیارتی، تبلیغات مذهبی یا تفریحی(تحقیقی) سفر می کنند. از این رو، گردشگری مذهبی امروزه در راستای کسب درآمد و هم‌ چنین حفظ میراث فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شد تا تاثیرات حضورگردشگران مذهبی غیر ایرانی برابعاد مختلف زندگی شهروندان ساکن منطقه ثامن مشهد مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم به صورت آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای و روش تحلیل عاملی ) صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق، شامل 118خانوار در قطاع یک منطقه ثامن می باشد که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 90 خانوار انتخاب گردیده است. یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد که، حضور گردشگری مذهبی خارجی در منطقه ثامن مشهد قطاع یک بیشترین تأثیر خود را با میانگین 3،353 بر بعد اقتصادی زندگی شهروندان داشته است. نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد، 6 عامل دارای مقدار ویژه بیش تر از 1 هستند. همچنین با توجه به درصد تجمعی واریانس ها مشاهده می شود که در مجموع عوامل اول تا ششم 51/49 درصد از کل تغییرات را تبیین می کند. اثرات گردشگری مذهبی خارجی بر منطقه ثامن مشهدبعد از دسته بندی در تحلیل عاملی نشان می دهد ، «رونق اقتصادی و اشتغالزایی» در منطقه با 2/15% از واریانس به عنوان مهمترین عامل شناخته شده است. با توجه به یافته‌ها، راهکارهایی چون ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب، فرهنگ‌سازی برای حفظ هویت اجتماعی و کاهش اثرات منفی حضور گردشگران، مکان‌یابی مناسب پروژه‌ها در تغییر کاربری و ساخت و سازها در منطقه و غیره پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of the effects of the presence of non-Iranian religious tourists on the quality of citizens' lives (Case study: Samen Area of Municipality of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh Saberi 1
  • Zahra Anabestani 2
  • Alireza Bidkhori 3
1 MSc., in Religion Tourism, Kherad Garayan Motahar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.
2 Ph.D., in Geography & Urban Planning, Lecture of Kherad Garayan Motahar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.
3 Assistant Prof., in Geography & Urban Planning, Kherad Garayan Motahar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Religious tourism, commonly referred to as tourism in the religion, is a form of tourism in which religious people (individually or in group) travel for pilgrimage, religious propaganda or cruise (exploratory). Hence, nowadays religious tourism has been considered in order to earn money as well as to preserve the cultural heritage. This article attempts to investigate the effects of the presence of non-Iranian religious tourists on various aspects of citizens' lives living in the Samen area of Mashhad. The research method in this study is applied and methodologically descriptive-analytical. Data collection was done based on library and field methods, and data analysis was done as descriptive (mean, standard deviation) and inferential statistics (single-sample t-test and factor analysis method). The research population consisted of 118 households in Samen region, which according to the Cochran formula, 90 households were selected. The findings of the study show that the presence of foreign religious tourism in the Samen area of Mashhad has had one of its greatest impact with an average of 3.353 on the economic dimension of citizens' lives. Factor analysis results show that 6 factors are more than 1. Also, according to the cumulative percentage of variances, the total number of factors from 1 to 26 explains 51.59% of the total variation. The effects of foreign religious tourism on the Samen area of Mashhad after categorizing in factor analysis shows that "economic prosperity and job creation" in the region with 15.2% of variance are known as the most important factor. According to the findings, solutions such as creating suitable job opportunities, creating culture for maintaining social identity and reducing the negative effects of tourists' presence, suitable location for projects in the change of use and construction in the region, etc. are suggested.
. Introduction
Religious tourism focuses on visiting religious places or destinations in order to consolidate a particular belief and develop an identity that points to spiritual and religious intellectualism. These places attract the attention of visitors not only for religious reasons but also for their historical, architectural or artistic values. Globalization, economic liberalization, new ethnicity and religious policies, the commodification of culture and values ​​affect many religious sites in the present world. Situated in downtown area and thanks to the presence of Imam Reza (AS) courtyard, the Samen District of ​​Mashhad municipality has certain conditions and features in the social dimension. The existence of hotels, restaurants, resorts and tourism services in general, especially religious tourism at the macro level, highlights the need for proper systematic management based on the needs and wants of tourists and the impact they will have on the quality of life of the citizens living in the area. Therefore, it is highly essential to study the effects of the presence of tourists on the social dimension, so the main question of the study is that: What is the impact of the presence of foreign religious tourists on the economic, social and physical dimensions of the Samen District?
 
2. Research Method
This study is an applied one, conducted in a descriptive-analytical method. A part of the data was collected by library research and the other part through questionnaires filled out by participants in the study area. The population of the study was comprised of people living in section 1 of Mashhad municipality where according to 2016 statistics, 552 people live in 118 households. This section is located at the intersection of Andarzgou, Khosravi and Khazali streets up to the Shohada Intersection. The sample size was calculated based on Cochran's formula with p and q coefficients of 0.5 and d of 0.05 from 118 households equal to 90 households. Random sampling method was employed. The variable of citizens' quality of life was evaluated using 44 items, based on Cronbach's alpha, whose reliability coefficient was 0.799 or close to 0.8 which is acceptable, and the validity of the questionnaire was evaluated and confirmed by university professors.
 
3. Findings
The analysis of social dimension of the quality of life shows that presence of foreign religious tourists has an average effect of 2.5 on their lives. One of the important social indicators in non-Iranian religious tourism is stress and lack of relaxation with the t-statistics of 15.611, at the significance level of 0.000 and the mean greater than 3, and the confidence level of 95%, we may come to the conclusion that citizens believe it is one of the most important social indicators resulted from non-Iranian religious tourism in Samen District. The examination of the economic dimension of quality of life shows that the presence of foreign religious tourists had an average effect of 3.35 on their lives. Attracting investors in the Samen District with t-statistics of 11.602, at the significance level of 0.000, the mean greater than 3, and the confidence level of 95%, one can argue this indicator is one of the most important economic indicators resulted from the presence of non-Iranian religious tourists. Eventually, concerning the physical dimension of quality of life, the presence of foreign religious tourists had an average effect of 2.8. Increased constructions with a t-statistic of 9.92, at the significance level of 0.000, and the mean greater than 3, with the confidence level of 95%, in citizens’ view, has been one of the most important indicators of physical dimensions of non-Iranian religious tourism in Samen District. Given the respondents' individual characteristics and the effects of religious tourism, there was a significant and direct relationship (0.224) only between the indicator of residence area and the economic effects of tourism at the level of P<0.05. This means that the economic impact of non-Iranian religious tourism in Samen District of Mashhad increases as the residence time increases in the area.
 
4. Conclusions
The effects of religious tourism on different economic, social and physical aspects with respect to the presence of foreign religious tourists in Samen District of Mashhad were studied from the perspective of the citizens living in the area. Given the normality of the research variables and indicators, one-sample T-test was used to study the economic, social and physical effects of foreign religious tourism on the area. The test results show that the actual mean of the total participants is greater than 3 which is above the average, and with respect to the significance level of less than 0.05, this indicator is significant and can be generalized to the whole population. The upper and lower limits of the economic indicator were also positive. Therefore, according to the results of T-test, the most significant effect of foreign religious tourism was on the economic dimension of the Samen District, as the t-statistic of 17.467, at the significance level of 0.000 with an average of more than 3 at the confidence level of 95%, show that citizens considered economic indicators as the most important effects of foreign religious tourism on Samen District.
 After categorizing the effects of foreign religious tourism on the Samen district of Mashhad municipality, "economic prosperity and employment" in the area with 15.2% from the variance was identified as the most important factor affected from religious tourism in Samen district. After that, the factors of "socio-cultural effects" with 11.58% of the variance, "physical effects" with 7.78% of the variance, "managerial effects" with 6.26% of the variance, and traffic with 4.88% of the variance and "local identity" with 3.99% of the variance were identified as the most important effects of foreign religious tourism on the Samen District of Mashhad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic
  • Social
  • Physical
  • Religious Tourism
  • Samen region of Mashhad
1-      Akbarian Rounizi, S.R., Khorasani, M.A. & Imam Gholi, L. (2013). A comparative analysis of the role of religious tourism and nature tourism in improving the quality of life of rural residents (Case study: Rendan & Imamzadeh Davood in Tehran County). Journal of Tourism Planning & Development, 2(4), 145-158.
2-      Badri, S.A. & Tayebi, S. (2012). Investigating factors affecting religious tourism costs (Case study: Mashhad city). Journal of Tourism Planning & Development, 1(1), 153-173.
3-      Eccles, G., & Costa, J. (1996). Perspectives on tourism development. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 8(7), 44-51.
4-      Gjerald, O., & Lyngstad, H. (2015). Service risk perceptions and risk management strategies in business-to-business tourism partnerships. Tourism Management Perspectives, 13, 7-17.
5-      Heidarzadeh, E., Behzadfar, M. (2019). The impact of population density on urban quality of life indicators, Case Study: District 3 of Tehran. Journal of Research & Urban Planning, 10(37), 1-12.
6-      Henderson, J. (2002). Managing a tourism crisis in Southeast Asia: The role of national tourism organizations. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 3(1), 85-105.
7-      Hsu, C. H., & Huang, S. S. (2016). Reconfiguring Chinese cultural values and their tourism implications. Tourism Management, 54, 230-242.
8-      Karimi, F. & Zahedi Keyvan, M. (2011). Determining the index of economic investment in optimal allocation of facilities to the tourism industry in uncertainty, Journal of Economic Research and Policies, 2(5), 151-174.
9-      Khajeshahkohi, A., Minaei, F. (2014). A Comparative Study of the Quality of Life in Tourist and Non-tourist Cities (Case Study: Shandeez and Chenara’an). Journal of Tourism Planning and Development, 3(10), 49-64.
10-  Latifi, S., Sa'di, H. & Shabanali Fami, H. (2013). Factor analysis of the problems of rural carpet women. Journal of Women and Society, 4(13), 29-52.
11-   Moayedfar, S., Eshaghi, S. (2019). Urban Renaissance, A new approach to reviving and improving the quality of life in historical texture (Case Study: Imam Ali Square in Isfahan and its surrounding tissue). Journal of Research & Urban Planning, 10(37), 141-154.
12-  Mohammadi Yeganeh, B., Cheraghi, M. & Velaei, M. (2013). The role of religious tourism in rural development with emphasis on quality of life and social capital (Case study: Ghepchaq village of Miandoab County). Journal of Applied Research of Geographical sciences, 13(30), 7-25.
13-  Mo'meni, M. & Fa'al Ghayoumi, A. (2007). Statistic analytical with using of SPSS. Tehran: Ketab-e-Now Publications.
14-  Mo'meni, M., Sarrafei, M., Ghasemei, M. (2008). The Structure and Function of Religious-Cultural Tourism and the Necessity of Integrated Management in Mashhad Metropolis. Journal of Geography and Development, 6(11), 13-38. doi: 10.22111/gdij.2008.1255
15-  Moradi, M., Yousefi, J. & Khatami, S.S. (2015). The function of religious tourism in social development of rural areas in South Khorasan Province. Journal of New Approach on Human Geography, 7(28), 125-138.
16-  Mousavi, M., Ebrahimzadeh, I., Kazemizadeh, Sh. & Ghanbari, H. (2013). Analysis of factors affecting foreign tourist satisfaction with tourism functions and infrastructure (Case study: Qom city). Journal Studies & Researches of Regional & Urban, 4(1), 69-88.
17-  Nasiri Hendkhaleh, E., Kozegar, M. & Arabi, M. (2017). Factors influencing religious tourism in Islamic urbanism. Islamic and Historical Islamic Architecture and Urbanism Research Conference, Shiraz, Iran.
18-  National Mapping Organization. (2018). The digital information layers. Tehran: National Mapping Organization.
19-  Pourmousavi, S.M, Salari Sardari, F., Alizadeh, S.D, Bayranvandzadeh, M., Shahinifar, M. (2015). Influence of Physical Structures of Urban Spaces on Environmental Security (Case Study: Samen Region, Mashhad City). Human Geography Research, 47(3), 463-476. doi: 10.22059/jhgr.2015.51256Pourmousavi,
20-  Pourtaheri, M. (2010). Application of multi-criteria decision-making methods in geography. Tehran: SAMT Publications.
21-  Rasoulzadeh, M., Rafiei Darani, H. & Mazhari, M. (2014). Strategic Management in the Urban Economy Business Environment (Case study: Religious tourism of Mashhad city). Journal of Economy & Urban Management, 2(6), 109-126.
22-  Rezvani, M.R., Badri, S.A., Sepahvand, F. & Akbarian Rounizi, S.R. (2012).  Second homes tourism and its effects on improving the quality of life of rural residents (Case study: Roudbar Qasran District of Shemiranat County). Journal Studies & Researches of Regional & Urban, 4(13), 23-40.
23-  Sabokbar, H., Baghiani, H., Noorani, H. (2012). The role of war tourism in improvement of quality of life in urban war areas of Khuzestan province using TOPSIS method. Journal of Spatial Planning, 1(2), 83-94.
24-   Sadeghi, A., Mousavi Sarvine Baghi, E., Paston, Z. (2018). Relationship between religious orientation and happiness of present citizens in urban public spaces, A case study: Mashhad city. Journal of Research & Urban Planning, 9(34), 149-168.
25-  Saghaei, M. (2014). Strategic analysis of religious tourism welfare areas in Mashhad Metropolis (with emphasis on integrated quality management of religious tourism). 6th Urban Planning and Management Conference with emphasis on the components of the Islamic city, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
26-  Samen Region Municipality of Mashhad. (2018). Information about segments of Samen region of Mashhad. Mashhad: Municipality of Mashhad.
27-  Sharbatian, M.H. (2013). A functional reflection on the role of sustainable development of religious tourism in Iranian society. First International Conference on Religious Tourism and the Development of Pilgrimage Culture, Mashhad: Aieen Tarbiat Publications.
28-   Štefko, R., Kiráľová, A., & Mudrík, M. (2015). Strategic marketing communication in pilgrimage tourism. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 423-430.
29-   Uysal, M Sirgy, M.j, Woo, E., Kim, H. (2015). Quality of life (QOL) and well-being research in tourism, Tourism Management, 53, 244-261.
30-   Uysal, M Sirgy, M.j. (2016). Tourism impact and stakeholders’ quality of life. Journal of Hospitality & Tourism Research, 21, 1-27.
31-  Veici, H. & Mehmandoust, K. (2015). Investigation of the Obstacles of the International Tourism Development in Iran (With Emphasis on Inbound Tourism). Geopolitics Quarterly, 11(37), 197-194.
32-  Velayati, A. & Jamalinezhad, M. (2013). The religious tourism approach in Islamic Iranian metropolis (Case study: Isfahan Metropolis). First International Conference on Religious Tourism and the Development of Pilgrimage Culture, Mashhad: Aieen Tarbiat Publications.
33-   Yang, J., Ryan, C., & Zhang, L. (2013). Social conflict in communities impacted by tourism. Tourism Management, 35, 82-93.
34-  Yeganegi, S.K. & Bash Afshar, S. (2011). Providing a conceptual model of religious tourism. First International Conference on Tourism Management and Sustainable Development, Branch Marvdasht, Islamic Azad University, Iran.
35-  Zarrabi, A. & SHahivandi, A. (2010). An analysis of the distribution of economic development indicators in Iranian Provinces. Journal of Geography & Environmental Planning, 1(2), 17-33.