دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، تابستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. ارائه الگوی ژئومارکتینگ مبتنی بر توسعه زیرساخت های گردشگری شهری تهران

صفحه 1-20

10.30495/jupm.2021.4421

محمد ثابت اقلیدی؛ وحیدرضا میرابی؛ بهروز قاسمی؛ سید کامران نوربخش


مقاله برگرفته از پایان نامه

2. تحلیل فضایی شاخص‌های کالبدی مسکن با تاکید بر شهر عادل (مطالعه موردی: مناطق 22گانه کلان‌شهر تهران)

صفحه 21-36

10.30495/jupm.2021.4064

نفیسه مرصوصی؛ اسماعیل علی اکبری؛ افشین سفاهن؛ وحید بوستان احمدی


مقاله پژوهشی

4. شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر در سیاست‌گذاری توسعه فیزیکی شهر ارومیه

صفحه 55-70

10.30495/jupm.2021.3964

حسن حکمت نیا؛ میرنجف موسوی؛ محمد رسولی؛ شراره سعیدپور


مقاله برگرفته از پایان نامه

8. الگوی سکونت‌گزینی جمعیت مهاجر با رویکرد اکولوژی اجتماعی در شهر رشت

صفحه 117-136

10.30495/jupm.2021.24039.3423

نصراله مولائی هشجین؛ راما قلمبر دزفولی


9. ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی طرح مدیریت محله بر زندگی شهروندان شهر تهران

صفحه 137-150

10.30495/jupm.2021.4359

سارا منیری فر؛ رضا اسماعیلی؛ منصور حقیقتیان؛ حسین ایمانی جاجرمی